Search
What are you looking for?
Start main content
Only Chinese version is available for this page

 

吾生有杏﹕院長醫生周記(一百八十九)桃花庵歌

 

桃花塢裏桃花庵 桃花庵下桃花仙

桃花仙人種桃樹 又折花枝當酒錢

酒醒只在花前坐 酒醉還須花下眠

花前花後日復日 酒醉酒醒年復年

不願鞠躬車馬前 但願老死花酒間

車塵馬足貴者趣 酒盞花枝貧者緣

若將富貴比貧賤 一在平地一在天

若將貧賤比車馬 他得驅馳我得閒

世人笑我忒瘋癲 我笑世人看不穿

記得五陵豪傑墓 無酒無花鋤作田

 

以上是明代文學家兼畫家唐寅(唐伯虎)所作的一首七言古詩《桃花庵歌》。當年沈祖堯校長離開香港之前,我再三請求沈校長以此詩寫書法(圖),並掛在我的辦公室留念。

 

此詩唐寅以桃花仙人自喻,表面上全詩都是充滿了花、笑、酒醉、酒醒等不羈的字眼,但再三咀嚼卻是發人深省。首4句是敘事,詩人自稱是居於桃花塢裏桃花庵中的桃花仙人,以種桃樹賣桃花換酒錢,寥寥幾句話便在我腦海中浮現出一名倜儻灑脫的隱士。

 

次4句描述了詩人寄情於花與酒。他以花為伴、與酒為友,正如詩人所說:「酒醒只在花前坐,酒醉還須花下眠。」日復日,年復年,沒有任何改變,我反覆思量,詩人對於前塵往事究竟是放下了還是放不下?

 

接着4句詩人點出自己做人處世心態,寧願「老死花酒間」也不願「鞠躬車馬前」。權貴「車塵馬足」何等氣派,詩人卻滿足於酒杯花枝的澹泊生活。下面4句詩人把富貴與貧賤作出強烈對比,表面上雖是「一在平地一在天」,那些權貴卻小心謹慎、如履薄冰;反而貧者卻活得逍遙自在。

 

我鍾情這首古詩,詩人以畫面鮮明、旋律豐富的文字點出一種隱世心態。只可惜身處俗世,又何處尋找桃花塢?多年來,我在自己的崗位上見證了不少人性光輝的故事,但同時我也看盡了人性陰暗的另一面;學識、財富、地位往往只是表面上的包裝而已,慶幸自己的摯友大多都是無權無勢的「豬朋狗友」,正所謂「仗義每多屠狗輩」,曹學佺先生的這句話所言非虛。

 

既然俗世沒有桃花塢,唯有心中築起桃花庵,「世人笑我忒瘋癲,我笑世人看不穿」。